درباره دوره

کاربرد ماژول دوره دفتر کل:

يكي از مهم ترين اهداف ماژول دفتر كل، تهيه اطلاعات مالي منسجم و به روز سازمان ها ومؤسسات اقتصادي است. اين گروه از اطلاعات، مجموعه عمليات سازمانها و مؤسسات یاد شده را درقالب شاخص هاي كمي بيان مي كند و زمينه هاي لاز م را براي كنترل و برنامه ريزي مديريت فراهم مي سازد. توسط اين ماژول، كاربران قادر به انجام سريعتر، كيفي تر و آسان تر موارد زير خواهند بود:

  • تعريف یكپارچه و متمركز كليه اطلاعات پايه مورد نياز براي ثبت اسناد حسابداري
  • امكان صدور سند حسابداري، بررسي، تائيد و قطعي كردن آنها
  • افزايش كيفي سرعت و دقت در فرآيندهاي مالي و كاهش هزينه ها
  • امكان دريافت و ارائه كليه گزارشات قانوني و گزارشات داخل سازماني

ماژول دفتر كل، وظيفه جمع آوري نتايج عمليات و فعاليت هاي اقتصادي یك سازمان را بر عهده دارد .در حقيقت، افزون بر وظايف معمول سيستم هاي حسابداري مالي، نقش اصلي اين نرم افزار را مي توان دريافت، طبقه بندي وجمع بندي اطلاعات ساير سيستم ها هم چون انبار و حسابداري انبار، دريافت و پرداخت، فروش، سرمايه انساني دانست.

سرفصل ها

 مفاهیم اطلاعات پایه

  اسناد 

 گزارشات
 حسابداری مالیاتی
 کاوشگر
 عملیات پایان سال

ساير اطلاعات

مدت دوره: 60 روزاز تاریخ ثبت نام

مخاطبان:حسابداران و كارشناسان مالي

مدرس: نريمان قاسمي

شهريه: 1.500.000ريال

دوره هاي مرتبط: 

صورت هاي مالي راهكاران

بهاي تمام شده راهكاران

ثبت نام

 

آخرین تغییر: شنبه، 26 اسفند 1396، 2:42 عصر