درباره دوره

فراهم آوردن اطلاعات مالي منسجم و به هنگام سازمانها وموسسات اقتصادي را مي توان يكي از مهمترين اهداف سيستم حسابداري مالي تلقي كرد.اين گروه از اطلاعات، مجموعه ي عمليات سازمانها و موسسات يا را در قالب شاخص هاي كمّي بيان مي كند و زمينه هاي لازم را براي كنترل وبرنامه ريزيهاي مديريت مهيا     مي سازد. نرم افزار حسابداري مالي، به عنوان بخشي از سيستم يكپارچه ي اطلاعات مديريت همكاران سيستم، وظيفه ي جمع آوري نتايج عمليات وفعاليت هاي اقتصادي سازمان را برعهده دارد. درحقيقت، افزون بر وظايف معمول سيستم هاي حسابداري مالي، نقش اصلي اين نرم افزار دريافت، طبقه بندي و جمع بندي اطلاعات سايرسيستمها همچون انبار و حسابداري انبار، دريافت و پرداخت، دارايي هاي ثابت، بهاي تمام شده و . . . است. در اين دوره شركت كنندگان با ويژگي هاي اصلي اين نر م افزار آشنا شده و با نحوه تهيه ي انواع گزارش ها آشنايي پيدا خواهند كرد

سرفصل ها

سيستم حسابداري مالي

حساب هاي تفضيلي

صدور سند حسابداري عملیات پایان سال مالی
گزارش مرور حساب ها

گزارشات جامع

گزارشات خاص

وب كست هاي حسابداري

(مرجع بكارگيري،مرور حساب ها، پايان سال مالي، ارزي)

ساير اطلاعات

مدت دوره: 1 سال از تاریخ ثبت نام

مخاطبان:حسابداران و کمک حسابداران

مدرس: آرش ذوالفقاری

شهريه: 700.000ريال

دوره هاي مرتبط:

ماژول دفتر کل راهکاران

حسابداری سپيدار همکاران سيستم

دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم

ثبت نام

آخرین تغییر: سه‌شنبه، 16 آبان 1396، 2:10 عصر