حوزه محصولات

نام دوره

شهريه(ريال)

اطلاعات بيشتر

دلفی همكاران سيستم

خود آموز نرم افزار حسابداري مالي 

800.000

مشاهده جزئيات

خود آموز نرم افزار حقوق و دستمزد

1.000.000

مشاهده جزئيات

عمليات پايان سال حقوق و دستمزد

700.000

مشاهده جزئيات

خود آموز نرم افزار انبار و حسابداري انبار

850.000

مشاهده جزئيات

فروش

700.000

مشاهده جزئيات

راهكاران همكاران سيستم

دفتر کل

1.300.000

مشاهده جزئيات

انبار و حسابداري انبار

2.300.000

مشاهده جزئيات

تداركات

1.800.000

مشاهده جزئيات

جبران خدمات

1.300.000

مشاهده جزئيات

كارگزيني

1.100.000

مشاهده جزئيات

دريافت و پرداخت 

1.600.000

مشاهده جزئيات

دارایی ثابت 

2.200.000

مشاهده جزئيات

اتوماسيون اداري

اتوماسيون اداري تحت وب (نسخه 8)

500.000

مشاهده جزئيات

سپيدار همكاران سیستم

بسته خودآموز نرم افزارسپيدار

1.800.000

مشاهده جزئیات 

فنی

SQL SERVER2012

2.000.000

مشاهده جزئيات

       كاوشگر راهكاران

1.000.000

مشاهده جزئيات

  هوشمندی راهکاران

2.000.000 مشاهده جزئيات

         گزارش ساز

1.000.000 مشاهده جزئيات

           فرمساز

800.000

مشاهده جزئيات

آخرین تغییر: یکشنبه، 15 اردیبهشت 1398، 5:13 عصر