حوزه محصولات

نام دوره

شهريه(ريال)

اطلاعات بيشتر

اطلاعات مديريت همكاران سيستم

خود آموز نرم افزار حسابداري مالي 

700.000

مشاهده جزئيات

حقوق و دستمزد

700.000

مشاهده جزئيات

عمليات پايان سال حقوق و دستمزد

700.000

مشاهده جزئيات

خود آموز نرم افزار انبار و حسابداري انبار

800.000

مشاهده جزئيات

فروش

700.000

مشاهده جزئيات

راهكاران همكاران سيستم

دفتر کل راهکاران

1.500.000

مشاهده جزئيات

بهاي تمام شده راهکاران

2.500.000

مشاهده جزئيات

اتوماسيون اداري

اتوماسيون اداري تحت وب (نسخه 8)

500.000

مشاهده جزئيات

سپيدار همكاران سیستم

حسابداري

500.000

مشاهده جزئيات

حقوق و دستمزد  

500.000

مشاهده جزئيات

دريافت و پرداخت  

500.000

مشاهده جزئيات

تامين کنندگان و انبار  

500.000

مشاهده جزئيات

مشتريان و فروش

500.000

مشاهده جزئيات

بسته خودآموز نرم افزارسپيدار

1.700.000

شامل ماژول هاي فوق 

فنی

SQL SERVER2012

2.000.000

مشاهده جزئيات

       كاوشگر راهكاران

1.000.000

مشاهده جزئيات

  هوشمندی راهکاران

2.000.000 مشاهده جزئيات

    

         گزارش ساز

1.000.000 مشاهده جزئيات

           فرمساز

800.000

مشاهده جزئيات

آخرین تغییر: Saturday، 29 Mehr 1396، 3:06 PM